Konstruktivt samarbejde med it-elever og deres forældre

I stort set alle klasser i folkeskolen sidder der elever, der har brug for it-kompenserende værktøjer som hjælp til at kunne begå sig i skriftsproget i undervisningen. Det betyder, at alle lærere skal have gjort sig didaktiske og pædagogiske overvejelser om indsatser og implementering af elektroniske tekster eller på anden måde tilgodese de behov, som elever med skrive- og/eller læsevanskeligheder har. Det kræver samarbejde med eleven, forældre og i teamet.

Dette indlæg handler om det vigtige samarbejde i teamet og mellem lærer og elev og dennes forældre, når der observeres læse- skrivevanskeligheder hos en elev. Jeg kommer også ind på it-værktøjer i forhold til højtlæsningsfunktioner, og så nævner jeg nogle links, hvor der kan være god hjælp at hente.

Samarbejde med elever og forældre
Forældre skal informeres det øjeblik, man i teamet får en bekymring omkring en elevs læse- og/eller skriveudvikling. Det er vigtigt at have forældrene med på banen helt fra starten, så der ikke opstår misforståelser, og så de har god føling med og en fornemmelse af indflydelse på, hvordan der bliver arbejdet med deres barns udfordringer i skolen. Det er en god ide i første omgang at henvende sig telefonisk, for at informere om bekymringen og få en aftale om, at man den kommende tid vil observere yderligere omkring elevens arbejde med skriftsproget. Aftal en dato for et møde, hvor en handleplan skal drøftes.

I den daglige undervisning skal teamet efterfølgende gøre sig nogle observationer omkring elevens arbejdsvaner, styrker og svagheder i forhold til det skriftlige og mundtlige arbejde. Kan eleven genfortælle, når han har hørt noget, kan eleven genfortælle, når han har læst. Kan eleven holde opmærksomheden ved andres/computers højtlæsning af tekster. Kan eleven fortælle det, der skal skrives (i skriftsprog) til en, der er sekretær eller kan eleven selv skrive. Ud fra disse observationer kan man som lærer spørge ind til, hvad eleven synes virker svært og mindre svært i forhold til arbejdsmetoder, og dette kan bruges som udgangpunkt til en handleplan.

Handleplanen præsenteres til mødet med forældrene og er ment som et forslag, som i første omgang skal gennemgås og rettes til i fællesskab. Handleplanen skal indeholde indsatser både derhjemme og i skolen. Aftal at forældrene snakker med deres barn om handleplanen, og at man som lærer efterfølgende snakker med eleven. Husk at sætte ny dato til et opfølgningsmøde, hvor der skal evalueres på handleplanen.
Når forældrene har snakket med deres barn, er det vigtigt at få snakket med eleven umiddelbart dagen efter. Spørg ind til, hvordan samtalen med forældrene er gået, og hvordan eleven har det med det. Gennemgå handleplanen sammen med eleven og spørg, om der er noget, der mangler i handleplanen. Det er ikke altid, at eleven selv er bevidst om sine behov eller er nået til den erkendelse, at der skal andre indsatser til, for at kunne følge godt med i undervisningen. Det er vigtigt at få det italesat.
Handleplanen skal være så konkret som mulig, og indsatser og mål skal være evaluerbare, så både eleven, forældre og teamet kan se, når der er fremgang. Min erfaring er, at det er godt af afholde møde med 2 måneders intervaller. Så kan nye indsatser nå at blive til vaner, og samtidig går der ikke for lang tid med områder, der ikke fungerer.

Samarbejde i teamet
Det er selvfølgelig vigtigt, at hele teamet samarbejder om observationer og indsatser og hjælper hinanden med fx tekniske udfordringer. Eleven skal opleve, at der er en fælles indsats i løbet af hele skoledagen, og at det er i alle fag, at tekster er tilgængelige i elektronisk form, eller at de bliver læst højt for klassen. Eleven skal også have mulighed for at bruge sine hjælpeprogrammer ved skrivning og måske nogen gange have en sekretær, så stavningen ikke hæmmer skrivningen. Teamet kan få hjælp af læsevejlederen og it-vejlederen på skolen. Det kan også være en god ide at henvende sig til fx den kommunale læsekonsulent for at få gode råd og vejledning.

Tekniske indsatser omkring højtlæsning af tekster
For at støtte elever med læsevanskeligheder i undervisningen, er en computer et godt redskab, der er med til at gøre eleven mere selvhjulpen. Det er vigtigt at pointere, at computeren i sig selv ikke løser elevens vanskeligheder. Der skal andre indsatser til, som jeg ikke kommer nærmere ind på i dette indlæg.
De fleste kommuner har licensaftaler omkring programmer, der hjælper med stavning og højtlæsning fx CD-ord, IntoWords eller AppWriter. Programmerne er ikke vanskelige at bruge, så alle lærere vil med en kort introduktion kunne afprøve programmerne selv og få en fornemmelse af, hvad det er, it-eleverne arbejder med. Aftal på skolen, hvem det er, der underviser eleverne og evt. forældrene i brugen af programmerne. Undersøg om skolens kopimaskine kan lave en OCR-scanning. Det betyder, at i stedet for at kopiere til eleven, bliver der scannet en redigerbar PDF-fil, som sendes direkte til eleven, der så har mulighed for at markere i teksten og få den læst op af fx. CD-ord. Det er vigtigt, at it-elever har elektronisk adgang til undervisningsmaterialer.

Links til elektroniske undervisningsmaterialer
www.syntetisktale.dk (se Links)
Det er Gyldendals side med mange af deres bogsystemer, der er indscannet uden billeder. Det er nemt, hurtigt og gratis, og materialerne behøver ikke at blive downloadet.

Materialebasen og NOTA
Materialebasen er et elektronisk bibliotek på Skolekom, som læsevejlederen kan give adgang til. Der skal bruges UNI-login. Her ligger rigtigt mange undervisningsmaterialer til alle fag. Materialebasen er blevet købt at NOTA, som er for bl.a. ordblinde og svagtseende. Elever med adgang til NOTA har også adgang til materialebasens bøger.

www.e-reolen.dk
Her kan eleven hente e-bøger fra det lokale bibliotek med sit eget log-in.

www.dr.dk/ligetil.dk (se Links)
Nyheder fra DR, der er lette at læse, og flere af artiklerne har højtlæsningsfunktion.

Jeg vil anbefale www.etlivsomordblind.dk, (se Links) også når der ikke er tale om ordblinde elever. På hjemmesiden er der up-dates om de nyeste elektroniske hjælpeværktøjer, apps og computerprogrammer. Og gode råd til at bruge diverse devices. Siden er rigtig god at anbefale til forældre og elever.