Læseformål og læseguides

I dag er alle lærere i grundskolen sproglærere ifølge fagformålene, og alle lærere skal derfor være sig bevidste om, hvordan der arbejdes med sproglig udvikling i deres fag. Det gælder de fire sprogfærdigheder: lytte, samtale, læse og skrive. Eleverne skal altså både være recipienter og producenter af mundtligt og skriftligt sprog. Det kræver faglige og didaktiske overvejelser i planlægningen af undervisningen.

Elevens udvikling af sproglige kompetencer er afgørende for at kunne klare sig godt socialt og fagligt. Derfor er sproglig udvikling et tværgående tema i folkeskolen og indskrevet i alle obligatoriske fag (emu.dk).

I dette indlæg har jeg særligt fokus på læsning og læseformål. Ved at opstille konkrete læseformål for læsningen til eleverne, hjælpes de til at tage nogle bestemte ‘læsebriller’ på. Et eksempel kunne være, at eleverne skal læse om sommerfuglen i N/T i et temaarbejd om insekter. Hvis teksten bare bliver langet over disken med et: “Læs teksten”, så vil eleverne læse hele teksten fra ende til anden uden at vide, hvad de skal være særligt opmærksomme på, og dermed bliver alle informationer i teksten lige gyldige. Opstilles der derimod læseformål som: “Du skal efter læsningen kunne forklare sommerfuglens udviklingsstadier til din gruppe” eller “Du skal lave et skema over forskelle og ligheder på sommerfugle og biller”, så ved eleverne, hvorfor de skal læse teksten, hvilket hjælper dem til at skærpe fokus på bestemte dele af teksten.

Der kan laves mange forskellige læseformål til samme tekst. Formålene skal passe til det arbejde, teksterne indgår i. Ved at formulere læseformål til teksterne, bliver man som underviser mere bevidst om, hvad der skal læses, hvorfor, det skal læses og hvordan og hvornår, hvilket er vigtige overvejelser, hvis læsning i fagene skal være relevant og kvalificeret. Jesper Bremholm har lavet et inspirationshæfte om læseguides, der netop stiller disse spørgsmål. En læseguide stilladserer læsningen for eleverne, og har til formål: ” at hjælpe eleverne til en bedre forståelse af de tekster de læser i fagene. En læseguides funktion er som navnet også antyder, at vise eleverne en hensigtsmæssig måde at bevæge sig igennem og forholde sig til en faglig tekst på med henblik på at sikre dem et større fagligt udbytte af deres læsning” (Bremholm, 2015, s. 5). Bremholm har opstillet ti grunde til bruge læseguides i alle fag:

1. Læseforståelse er en aktiv proces. Læseguiden aktiverer eleverne i forhold til teksten.

2. Læseforståelse kan læres og udvikles gennem træning. Læseguiden træner eleverne i at forholde sig aktivt til teksten.

3. Læseforståelsen styrkes hvis man anvender læseforståelsesstrategier under læsning. Læseguiden træner brugen af læseforståelsesstrategier.

4. Læseforståelsen styrkes hvis man har et klart læseformål. Læseguiden tydeliggør læseformålet.

5. At forstå en tekst fordrer at man tilegner sig den, dvs. at man gør den til sin egen. Læseguiden støtter eleverne i at gøre teksten til deres egen.

6. At formulere sig skriftligt om en tekst styrker forståelsen af teksten. Læseguiden udnytter skrivning som redskab for forståelse.

7. At formulere sig mundtligt om et fag er et centralt aspekt af at tilegne sig faget. Læseguiden giver eleverne et fagligt grundlag for at deltage mundtligt i undervisningen.

8. Fagtekster er ’mangelfulde’ – mange informationer gemmer sig ’mellem linjerne’. Læseguiden støtter læsning ’mellem linjerne’ (inferensdannelse).

9. Fagtekster er ofte uensartede – alt indhold er ikke lige vigtigt. Læseguiden støtter en strategisk og effektiv læsning.

10. Fagtekster er ofte ’ubetænksomme’ – de tager ikke tilstrækkeligt hensyn til deres læser. Læseguiden støtter og ruster eleverne i forhold til ’ubetænksomme’ tekster (Bremholm, 2015, s. 11).

Jeg vil anbefale, at hvis man som underviser ikke allerede arbejder med læseformål, så er det et godt sted at starte, og så kan man sidenhen udbygge sine læseguides i det omfang, det giver mening.

 

EMU: https://www.emu.dk/modul/sproglig-udvikling-vejledning

Inspirationshæfte til læseguides: http://www.videnomlaesning.dk/media/1782/laeseguide-hvad-hvorfor-og-hvordan-jesper-bremholm.pdf